PROTECTIA DATELOR

Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, SCOALA 85 este un operator de date. Datele de contact ale SCOALA 85 sunt următoarele:
SCOALA 85

De ce colectăm informații despre dvs.
SCOALA 85 colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • în cazul pacienţilor: în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce ne revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate;
 • în cazul angajaţilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea instituţiei medicale, precum și al organizării şi furnizării serviciilor medicale.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

 • Legea 95/2000 — Privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr.629/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale
 • ORDIN nr. 1.301 din 20 iulie 2007 (actualizat) pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale
 • Legea nr. 82/1991 Legea contabilitătii (republicată), modificată si completată
 • Legea nr. 53 / 2003 (Codul Muncii)
 • Legea nr. 227 / 2015 (Codul fiscal)
 • Regulamentul UE 679/2016

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții: persoana vizată și-a dat consimţământul, este necesară din cauza unui contract, este necesară din cauza unei obligaţii legale, este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale unei persoane, este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părţi.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente. Există cazuri în care trebuie să transmitem informaţii precum: accidentele, nașterile, bolile infecţioase care pot pune în pericol siguranţa altora, șamd. Destinatarii informaţiilor pot fi:

 • Ministerul Sănătaţii , Direcţia de Sănătate Publică
 • ANAF, ITM
 • CNAS, CJAS
 • SNSPMS
 • Medici trimiţatori
 • SMURD
 • Servicii de asistenţă socială
 • Autorităţi locale
 • Poliţie

Cum protejam informațiile confidențiale colectate
Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.
De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

Locația de stocare și durata de stocare
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta SCOALA 85.
Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a cele mai bune practici din acest domeniu.

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.
Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a se retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Protecția datelor – învățământ gimnazial

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email dpo@scoala85.ro